baner
. .

Applied science - Instrumenti

MagNA Lyser


MagNA Lyser

MagNA Lyser instrument - Instrument za potpuno i stadardizovano liziranje uzoraka kao što su tkiva, ćelijska kultura, ćelije krvi i bakterije kao priprema za kvantitativnu RNK ili mRNK izolaciju.

MagNA Pure LC


MagNA Pure LC

MagNA Pure LC Instrument - potpuno automatizovan instrument za izolaciju nukleinskih kiselina ( DNA,RNA ili mRNA) kapaciteta do 32 uzorka za 60 minuta. Nukleinske kiseline se mogu izolovati iz tkiva, pune krvi, leukocita, bakterija i ostalih uzoraka.

MagNA Pure Compact

MagNA Pure Compact

MagNA Pure Compact Instrument - potpuno automatizovan instrument za izolaciju nukleinskih kiselina ( DNA,RNA ili mRNA) kapaciteta 1- 8 uzorka za 15- 40 minuta. Nukleinske kiseline se mogu izolovati iz pune krvi, seruma, plazme ili ćelija.

LightCycler 1.5 and 2.0

LightCycler 1.5 and 2.0 Instrument

Sistemi za amplifikaciju i detekciju koji su u skladu sa evropskom direktivom za in vitro dijagnostiku i medicinska sredstva 98/79/EC. Ovaj sistem omogućava brzo dobijanje reproducibilnih rezultata upotrebom real- time PCR metode sa 6 kanala detekcije. Može se koristiti i u istraživačkim i u dijagnostičkim laboratorijama srednjeg kapaciteta i pruža mogućnost multicolor SNP genotipizacije.

LightCycler 480 Instrument


LightCycler 480 Instrument

Real-time PCR instrument za amplifikaciju i detekciju, koristi se za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju nukleinskih kiselina, genotipizaciju i analizu mutacija (SNP) na mikrotitarskim pločama. Dostupan je u formatu za 96 ili 384 uzorka. Koristi optimizovane PCR reagense za “high-throughput” genotipizaciju sa HybProbe probama, 5 ekscitacionih i 6 kanala za detekciju, “master- mix” reagense za specifične aplikacije, softver za analizu rezultata, homogenost temperature na celoj površini mikrotitarske ploče što obezbeđuje tačnost i preciznost rezultata. Sistem je veoma fleksibilan i koristi sirok opseg formata proba kao i fluorescentnih boja.

Light Typer Instrument


Light Typer Instrument

Light Typer Instrument- namenjen je analizi mikrotitarskih ploča formata 96 ili 384 po završenoj PCR reakciji, za samo 10 minuta, sa kapacitetom do 12 000 uzoraka za 8 časova.

REAGENSI

Integrisana rešenja

 • Ekspresija gena
 • Genotipizacija
 • Genska detekcija
 • Gene ” knockdown”
 • Ekspresija proteina
 • Testiranje hrane

Genomski sistemi

 • Automatska priprema uzorka
 • Real- time PCR sistemi
 • Sistemi za genotipizaciju

Molekularna Biologija

 • Izolacija nukleinskih kiselina
 • Amplifikacija nukleinskih kiselina
 • Obeležavanje i detekcija nukleinskih kiselina
 • Mapiranje i kloniranje nukleinskih kiselina
 • vNukleotidi

Ćelijska biologija

 • Transfekcija
 • Gene „knockdown“
 • „Reporter“ gen detekcija
 • Apoptoza
 • Citotoksičnost
 • Ćelijska proliferacija
 • Tkivna disocijacija
 • Reagensi za ćelijsku kulturu
 • Mycoplasma detekcija i eliminacija
 • Faktori rasta i citokini
 • Odgovor na lekove
 • Istraživanja iz oblasti onkologije
 • Virusološka istraživanja

Analiza proteina

 • Ekspresija proteina
 • In vitro transkripcija
 • Genska ekspresija
 • Proteazni inhibitori
 • Izolovanje i purifikacija proteina
 • Obeležavanje proteina
 • Detekcija proteina
 • Analiza glikoproteina
 • Proteaze

Biohemijski reagensi

 • Enzimske analize
 • Inhibitori
 • Supstrati
 • Laboratorijski reagensi visokog kvaliteta

Reagensi za testiranje hrane

 • Testiranje patogena iz hrane
 • Testiranje kontaminacije piva
 • Testiranje GMO ( genetski modifikovanih organizama)

Za informacije o svim reagensima obratiti se kancelariji RD PO Serbia na tel: +381 11 2500 955 ili pratite link: www.roche-applied-science.com

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512